Oldalak

2012. július 4., szerda

Ágnesnek (is)

  Lázár Ervin: A Hétfejű Tündérből

             DÖMDÖ-DÖMDÖ-DÖMDÖDÖM


   Mikkamakka nagy rikoltozásra ébredt. Majd beszakadt a dobhártyája. Nem
csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner
Szigfrid, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és
Vacskamati.

   - Te meg Maminti lesztek a döntőbírók! - üvöltötte éppen Bruckner
Szigfrid.

   Mikkamakka először is befogta a fülét.

   - Miféle döntőbíró? - kérdezte akkor.

   De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre
kezdtek kiabálni. Sőt odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, s nem
sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa.

   Most már öten üvöltöztek.

   - Éntőlem megszakadhattok az ordibálásban - mondta Mikkamakka -, 
addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen 
és egyenként beszélni.

   Aromót választották szószólónak, Mikkamakka levette a füléről a kezét.

   - Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Szigfrid azt állítja, ő
itt a legnagyobb költő - kezdte Aromo -, és bármelyikünknél szebb verset
tud kitalálni. Egyszóval henceg...

   - Még hogy én hencegek! Igenis... Mikkamakka újra befogta a fülét.

   Mindenki Bruckner Szigfridnek támadt.

   - Hadd mondja végig Aromo.

   Az oroszlán elhallgatott.

   - Elhatároztuk hát - folytatta Aromo -, hogy költői versenyt
rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi
zöld tündér eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.

   - Természetesen az én versem - mondta magabiztosan Bruckner Szigfrid,
de megint lehurrogták.

   - Jól van - mondta Mikkamakka -, ezen ne múljon.

   Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.

   - Ki akar versenyezni? - kérdezte.

   Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű
behemót és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul
nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos
készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.

     `A múltkor Mikkamakkával
     Fát vágni mentünk az erdőre,
     De olyan szerencsétlenül dőlt
     A fa, hogy Dömdödöm alászorult.`

   Huhú, fiúfütty, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fityirésztek a
többiek.

   - Ez nem vers, kikérem magamnak! - dühöngött Bruckner Szigfrid.

   - Hallod, Mikkamakka, azt mondja, nem vers?! - méltatlankodott
Szörnyeteg Lajos.

   Mikkamakka ráncolta a homlokát.

   - Hát bizony - mondta aztán -, kedves Lajos, ez tényleg nem vers.

   - Miért - lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos -, amikor a sorok
szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik? Akkor
miért nem vers?

   Mikkamakka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami okosat akart
kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte,
hogy miért nem vers, rávágta:

   - Csak!

   És lássuk be, igaza volt.

   Rögtön színre is lépett a második versenyző. Maga Bruckner Szigfrid.
Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és nekikezdett:

     `Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
     a szobában lakik itt bent?`

   - Állj - mondta Mikkamakka -, ezt nem te írtad!

   - Hát kicsoda? - háborgott Bruckner Szigfrid. Ki az ördög írta volna,
itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?!

   - Jó, jó - vágott közbe Mikkamakka -, de ezt már régen megírta Petőfi
Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a
saját versét adja elő.

   - Úgy van! - helyeseltek a többiek.

   - Ki az a Petőfi Sándor?! - kiabált Bruckner Szigfrid. - Sohase
hallottam a nevét.

   - Elég szégyen - mondta Maminti -, de a verset akkor is ő írta. Légy
szíves, saját költeményt előadni.

   - Na jó - mondta Bruckner Szigfrid. - Tudok én mást is. Ide süssetek!

   Póz, arc az ég felé. Nekikezdett:

     `Ej, kend, tyúkanyó, mi a kő,
     itt bent lakik a szobában?`

   - Hohó - hadonászott Aromo -, ugyanazt mondod kitekerve! És ráadásul
rím sincs benne.

   - Rímnek kell benne lenni? - kérdezte Bruckner Szigfrid Mikkamakkát.

   - Hát nem árt - mondta az -, de ne az `Anyám tyúkját` mondjad. Akárhogy
forgatod, úgyis ráismerünk.

   - Na jó - mondta újra Bruckner Szigfrid -, akkor nem az `Anyám tyúkját`
mondom.

   - Elkezdte:

   - Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid.

     `Ej, tyúkapó, mi a kő,
     itt bent lakik a szobában kend?`

   - Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni! -
dühöngtek a többiek.

   - Így nem lehet szavalni! - háborgott Bruckner Szigfrid.

   - Bizony nem - mondta Mikkamakka. - Jobb is, ha abbahagyod. Itt
csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt!

   Bruckner Szigfrid elsompolygott onnan, s Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa
ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy zengett.

     `Legszebb állat az anakonda,
     de nem tudja ezt ama konda,
     ha ráterelnék ama kondát,
     széttiporná az anakondát.`

   - Ugyan, miféle vers ez! - mondta szemrehányóan Aromo. - Ilyen erővel
azt is mondhattad volna:

     `Legszebb állat az anaménes,
     de nem tudja ezt ama ménes,
     ha ráterelnék ama ménest,
     széttiporná az anaménest.`

   A többiek tapsoltak, tetszett nekik Aromo gúnyolódása. Sőt, hogy
köszörüljön a költőtudományán esett csorbán, Bruckner Szigfrid is
megszólalt:

   - Vagy azt is mondhattad volna:

     `Legszebb állat az anacsorda,
     de nem tudja ezt ama csorda,
     ha ráterelnék ama csordát,
     széttiporná az anacsordát.`

   Nagy Zoárd tobozai vöröslöttek a méregtől.

   - És azt nem mondanád meg, mi a csudát jelent az az anacsorda meg
anaménes?

   - Ugyanazt, amit az anakonda - kiabált közbe Vacskamati -, azaz
semmit!

   - Az anakonda igenis egy állat - bizonygatta Nagy Zoárd.

   - Ki ismeri? - tette föl a kérdést Mikkamakka.

   - Senki - zúgták a többiek.

   - Nem ér! - hadonászott Nagy Zoárd. - Tessék megnézni a
Természettudományi kislexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.

   - Kinek van Természettudományi kislexikonja? - kérdezte Mikkamakka.

   - Senkinek - felelték kórusban.

   - Ezen ne múljon - szólt ekkor Maminti, és elővette zöld
varázspálcáját. - Csiribi, legyen itt egy, csiribá, természettudományi,
prics, kislexikon, prucs!

   És már ott is volt a lába előtt.

   Nosza, nekiestek, lapozták, csak úgy sistergett.

   - Hányadik betű az ábécében az `a`? - kérdezte Vacskamati.

   - Hátulról vagy elölről számítva? - érdeklődött Aromo, de akkor már
Nagy Zoárd diadallal felkiáltott:

   - Itt van, az ötvenkilencedik oldalon. - És olvasta:

   - "Anakonda (Eunectes murinus): állat, tíz métert is elérő,
dél-amerikai óriáskígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja."

   - Hát legyen neked ez a legszebb állat - mormogta Aromo, de mit volt
mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárd versét, mert íme kiderült, van 
anakonda nevű állat.

   - Jöhet a következő - intett Mikkamakka. Ló Szerafin méltóságteljesen
fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát:

     `Ha elpusztul a tulok,
     szarvából lesz a tülök,
     de ha én elpüsztülök,
     belőlem nem lesz tulok`

   - Hát az biztos - kiabálták a többiek -, mert már most egy nagy tulok
vagy!

   - Még hogy elpüsztülök - vihogott Bruckner Szigfrid. - Elpüsztülök a
rühügéstől.

   - Csend! - kiáltott Mikkamakka. - Ki következik?

   - Én - mondta Vacskamati. - Egy egészen rövid verset írtam.

   - Halljuk!

     `Szerda ablakában
     csütörtök ül,
     és ordít
     csütörtökül.`

   Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:

   - Miért csütörtökül ordít?

   - Mert csütörtök - mondta Vacskamati -, ha péntek lenne, péntekül 
ordítana.

   - Idegen nyelveket nem tud? - akadékoskodott Bruckner Szigfrid.

   - Nem - mondta Vacskamati -, ez egy műveletlen csütörtök.

   Mikkamakka megrázta az elnöki csengőt.

   - Elég - mondta. - Halljuk Aromót!

   Aromo fölényes mosollyal sétált a tisztás közepére. Rázendített:

     `bálomböki bag u fan
     bálomböki big a fún`

   - Nem ér - ordított közbe Bruckner Szigfrid -, egy hangot se értek
belőle! Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.

   - Eszed tokját hottentotta - háborgott Aromo -, ez igenis magyarul
van!

   - Akkor én megeszem a fülem - mondta Bruckner Szigfrid.

   - Már meg is sózhatod - felelte Aromo.

   - Hadd mondja végig - próbált rendet teremteni Mikkamakka.
   Aromo újra belefogott:

     `bálömböki bag ú fan
     bálombökö big a fún
     búlámbákö bög i fan
     balúmbaká bög ö fin
     bilambúka bág ö fön
     bölimbakú bag á fön
     bölömbika búg a fán`

   - Ez semmi - mondta Ló Szerafin -, így egy gyerek is tud verset
csinálni, ha ugyan ez egyáltalán vers.

   - Igenis vers! - jelentette ki Mikkamakka, akinek úgy látszik,
tetszett ez a bálömböki. - S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni,
rajta, bizonyítsd be! Írj egyet!

   - Nem is kell leírnom - mondta Ló Szerafin -, kapásból is elmondhatom.

   - És már mondta is:

     `kómirelű kőtyual
     kamórile kütyőul
     kumaróli ketyüől
     kőmuraló kityeül
     kőmürula kótyiel
     kemürőlú katyóil
     kimerülő kutyaól`

   - Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyaól?
- szólt Aromo. - Kimerülhet egy zseblámpaelem vagy esetleg egy hegymászó,
de egy kutyaól!

   - Esetleg elfárad - vetette közbe Vacskamati. - Miért ne fáradhatna el
egy kutyaól?

   - Vagy a kutya nagyon nyomja belülről - kelt Bruckner Szigfrid is Ló
Szerafin védelmére.

   - Rendben - mondta Aromo -, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis
az én találmányom.

   - Ez igaz - hagyták helyben a többiek.

   - Találmánynak nem rossz - epéskedett Nagy Zoárd -, csak versnek.

   Mikkamakka megint csengetett.

   - Halljuk az utolsó versenyzőt!

   Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak
annyit tud mondani, dömdödöm.

   Így szavalt:

     `Dömdödöm, dömdödöm,
     dömdö-dömdö-dömdödöm`

   - Nem ér! - rikoltozott Bruckner Szigfrid. - Akkor én meg azt mondom,
hogy:

     `Prampapam, prampapam,
     prampa-prampa-prampapam`

   - Nono - mondta Mikkamakka -, csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit
jelent Dömdödöm verse.

   - Miért, mit jelent?

   - Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.

   - Engem is? - kérdezte gyanakodva Bruckner Szigfrid.

   - Persze, téged név szerint is megemlített - mondta Mikkamakka.

   - Éljen Dömdödöm - kiáltott Bruckner Szigfrid -, adjuk neki az első
díjat!

   - Adjuk! - kiabálták a többiek.

   Mikkamakka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.

   - Te győztél - mondták neki.

   - Majd kölcsönadhatod a krumplifőzelékembe - veregette meg a győztes
vállát Bruckner Szigfrid.

   Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta
a győztes verset.

     `Dömdödöm, dömdödöm,
     dömdö-dömdö-dömdödöm.`

2 megjegyzés:

 1. Nagyon szepen koszonom:)))feludules volt ebben a melegben, na meg a meleg helyzetekben:)

  A hazudos eger az egyik nagy kedvencem:)

  puszi Aniko:))

  VálaszTörlés